Naša firma dodržiava zákon o ochrane osobných údajov a spracováva ich v zmysle nariadenia európskeho štandardu GDPR.

Vaše údaje budú použité len na účel uvedený vo formulári v zmysle projektu GDPR.

Poskytnuté osobné údaje je možné na Vašu žiadosť okamžite zmazať, stačí ak nás kontaktujete na: www.antontoma.sk/kontakt 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v tomto formulári (Osobné údaje získané od dotknutej osoby):

Meno

Priezvisko

Adresa (mesto/obec)

Telefónne číslo

Adresa elektronickej pošty,

ktoré bude prevádzkovateľ spracúvať na nasledovné vymedzené účely:

Účel spracovania a odosielania objednávok – Informačný systém objednávky

Účel účasť na súťažiach a zlosovaniach – Informačný systém súťaže

Dané osobné údaje budú uchované po dobu piatich rokov od posledného nákupu Zákazníka. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté len dopravným spoločnostiam, ktoré podnikajú za účelom prepravy zásielok, najmä Slovenskej pošte, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že informáciám uvedeným na tejto objednávke porozumela a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Spať do eshopu